Księgowość

Biuro Rachunkowe Signum oferuje kompleksową obsługę firm z zakresu księgowości. Priorytetem naszej pracy jest jakość świadczonych usług.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 • opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont;
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej;
 • prowadzenie dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa);
 • sporządzanie sprawozdania F-01;
 • stała analiza kosztów i przychodów;
 • prowadzenie rozrachunków oraz kontrola należności i zobowiązań;
 • potwierdzenia sald;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług;
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT UE.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • sporządzanie deklaracji VAT oraz VAT UE;
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu:

 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji;
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzanie zeznania rocznego.

Ewidencja majątku trwałego:
 • prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • wystawianie dokumentów: przyjęcia, likwidacji, wycofania, ulepszenia środków trwałych;
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym;
 • weryfikacja okresów użytkowania środków trwałych;

Usługi administracyjno-biurowe:
 • wystawianie faktur vat;
 • wszelkie czynności administracyjno-biurowe, korespondencja;
 • sporządzanie not odsetkowych;
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych;
 • pomoc w przygotowaniu inwentaryzacji;
 • obsługa bankowości elektronicznej;
 • prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentów;
 • wypełnianie wniosków kredytowych;
 • sporządzanie pism i wniosków o interpretację przepisów prawa;
 • sporządzanie analiz finansowych, rentowności, przepływów pieniężnych, struktury kosztów wg zapotrzebowania klienta;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji dotyczących zasad współpracy z nami w zakresie obsługi księgowej, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt lub o kierowanie zapytania bezpośrednio na adres e-mail: biuro@biurosignum.pl.